Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van de Regionale Volleybalschool DB, gevestigd te Vught, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer, 12120548

Hierna te noemen: “de RVS”

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen, stel deze dan gerust per e-mail aan:   regionale-volleybalschooldb@gmail.com

In de lidmaatschap overeenkomst vragen wij om toestemming om onderstaande gegevens te mogen gebruiken. Ons doel is volleyballers met professionele middelen op te leiden en ook trainers op te leiden. Hiertoe leggen we persoonlijke gegevens in beeld en woord vast. Voor feed back – analyse en ook voor het opleiden van trainers. B.v. oefeningen kunnen op beeld worden vastgelegd. Ook worden beelden gebruikt voor lezingen en via de website voor externe volleybal professionals. Nadrukkelijk verbieden wij het verder verspreiden van deze gegevens. Wij zullen geen volledig namen en andere privacy gevoelige data extern verspreiden. Echter willen ook niet spastisch omgaan met beelden en volleybal technische gegevens. Ons doel is opleiden en beeldmateriaal is hierbij onontbeerlijk. Personen die hier niet mee instemmen kunnen wij niet uit beeld houden want er worden groepsbewegingen en uitvoering van taken in beeld gebracht ter analyse – feed back -en als instructie materiaal voor trainers in opleiding.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Gegevens worden met zo min mogelijk persoonlijke gegevens verspreid. Het gaat om Volleybal lessen en voorbeelden, zowel in drukvorm als digitaal. Ook na vertrek blijven deze beelden in het bezit van de RVS en kunnen in de lessen en symposia etc. gebruikt worden. De RVS is eigenaar van het beeldmateriaal. U kunt altijd om vernietiging van materiaal met de bestuurder in overleg en als dit kan, zullen wij coulant zijn. Maar met drukmateriaal e.d. kan het tot te grote kosten leiden. Vooraf wordt nadrukkelijk toestemming hiervoor gevraagd. Geen toestemming – geeft ook geen toegang tot de lessen.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. Mits het niet in tegenstelling is met de eerder genoemde doelen van de gegevens vastlegging.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. Deze zullen akkoord moeten geven voor de voorwaarden tot deelname.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de RVS. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De RVS raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de RVS raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        Ed Baten

E-mail:                          regionale-volleybalschooldb@gmail.com

Telefoonnummer:          +31651222009

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.